e-learning วิชาคอมพิวเตอร์
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

 • ศึกษาความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล เพื่อการใช้และสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาและวิจัย

  Self enrolment
 •      การฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน ศัพท์เทคนิค การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเขียนบทความ และเรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพสำหรับครูคอมพิวเตอร์                                 

       Practicing the skills of listening, reading, speaking technical English terms; Using English to exchange information; Article writing and telling stories about computer, information technology used in everyday life; and careers for a computer teachers.

 •      เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของการพัฒนาเว็บไซต์ เครื่องมือสาหรับใช้ในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เว็บลิงค์ ข้อมูลรูปแบบมัลติมีเดีย ตาราง เฟรม และเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ การใช้ Cascade Style Sheet ในการควบคุมการแสดงผลของเว็บ การสร้างฐานข้อมูลของเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับเว็บไซต์ การสร้างบทเรียนออนไลน์ รวมถึงการสร้างเว็บที่มีส่วนประกอบมัลติมีเดียแบบมืออาชีพ

       Basic and advance technologies for website development; Tools for websites development and design; websites creating practices: basic information web links, multimedia data, table, frames and web interactive, using Cascade Style Sheet to control the display of the web; creating a database for the website; developing applications for the website, online tutorials creation, and website creations that contain professional multimedia contents.

  Self enrolment
 •     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ แบบจาลองแบบเอ็นติตี้-รีเลชันชิพ การทานอร์มอไลซ์เซชัน ภาษาของฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล รีเลชันนอลอัลจีบรา รีเลชันนอลแคลคูลัส ดัชนี การสืบค้น และฝึกปฏิบัติงานจริง 1 ระบบ

       Introduction to database System. Data Model Database design and logical. Physical model, Entity-Relationship, normalization. The Database language. The SQL language. Relational algebras. Relational calculus. The performance of the Index Finding the right approach to search. And practice on real system.

  Self enrolment
 • องค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทำรายงาน การสร้างตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

  Self enrolment

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 วันนี้ พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 27 28 29
30       
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
ไม่มี
Skip กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมทั้งหมด

Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม