e-learning วิชาคอมพิวเตอร์
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

  • ศึกษาความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล เพื่อการใช้และสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาและวิจัย

    Self enrolment
  •      ศึกษาเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบด้วยโปรโตคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบการนำทาง สื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเอ็นเทียรส์ กระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้ใช้ การใช้ประโยชน์ได้และความสะดวกในการเข้าใช้ วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิซ ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วย โดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้ การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม

    Self enrolment
  • การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่ายในเบื้องต้นในรูปแบบต่างๆ กัน ทั้งแบบ Client/Server, Server/Server การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้ยังศึกษาการแก้ไขปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนชุดคําสั่งแบบสคริปส์ การจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ การรักษาความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • องค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทำรายงาน การสร้างตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

    Self enrolment

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 วันนี้ เสาร์, 26 กรกฎาคม 26
27 28 29 30 31   
Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
ไม่มี
Skip กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมทั้งหมด

Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม